лыц


лыц

1. ныбапхъэм и кIуэцIкIэ ит цы цIыкIухэращ
сосцовое покрытие поверхности внутри рубца жвачных животных
2. жыглыц
мох

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.